Mo ki yin ku abo si Wikipedia.01:07, 28 October 2009 (UTC)