Àdàkọ:Ìgbà Jùrásíkì graphical timeline

Key events in the Jurassic
-200 —
-195 —
-190 —
-185 —
-180 —
-175 —
-170 —
-165 —
-160 —
-155 —
-150 —
-145 —
An approximate timescale of key Jurassic events.
Axis scale: millions of years ago.
Ìwé-alàyé àdàkọ[ìdá]