Àtànpàkò je ika akoko ni owo.

Àtànpàkò
The Thumb
The "thumbs up" gesture
Latin pollex, digitus primus, digitus I
Artery princeps pollicis artery
Lymph infraclavicular lymph nodes[1]
MeSH Thumb
itokasi àtúnṣe