This graph shows the variation between the seasonal year versus the calendar year due to unequally spaced 'leap days' rules. See Iranian calendar to contrast with a calendar based on 8 leap days every 33 years.

Ọdún Tódọ́gba je odun kalenda to ni ọjọ́ kan le lati ba je ki odun kalenda o ni ibamu po mo igba odun.