Moses at the Burning Bush, 1615, by Domenico Fetti.

Ninu Bibeli Mósè ni asiwaju esin, amuofinwa ati woli.