Ninu fisiksi, Ìmúrìn ni iyipada ipo olohun kan si asiko re. Iyapada yi unje itori iyipada ipá. Ìsún unje jijuwe pelu ìyára, ìmúyára, ìsúnkúrò ati àsìkò .[1]

Motion involves change in position, such as in this perspective of rapidly leaving Yongsan StationItokasi Àtúnṣe