Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Ọ̀rọ̀ Àgbẹ̀"

161 bytes removed ,  13:52, 13 Oṣù Kẹ̀sán 2017
k
replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents
(New page: ÒRÒ ÀGBÈ Yorùbá gbágbò pé, isé àgbè jé isé ilè wa. Sùgbón jù èyí lo, isé àgbé ti wà láti ìgbà tí ayé ti wà....)
 
k (replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents)
 
[[ÒRÒỌ̀RỌ̀ ÀGBÈÀGBẸ̀ ]]
 
Yorùbá gbágbògbágbọ̀ pé, iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀iséiṣẹ́ ilèilẹ̀ wa. SùgbónṢùgbọ́n jù èyí lolọ, iséiṣẹ́ àgbé ti wà láti ìgbà tí ayé ti wà. Bí a bá sì nń sosọ nípa òròọ̀rọ̀ àgbèàgbẹ̀, kìí seṣe iséiṣẹ́ oko nìkan là nń sosọ. IséIṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ pín sí orísirísioríṣirísi ònà bíi: àgbèàgbẹ̀ [[aroko bódúndébọ́dúndé]], olósìnọlọ́sìn, àgbèàgbẹ̀ eléjaẹlẹ́ja, àgbèàgbẹ̀ Olóyin, àgbèàgbẹ̀ oní-fúláwà àti béèbẹ́ẹ̀ béèbẹ́ẹ̀ lolọ. Kò sì sí òkanọ̀kan nínú ìsòríìṣọ̀rí iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ yí tí kò ní èrè tàbí ànfàní fún Olórí-kò-jorí, fún àwùjoàwùjọ, fun àwonàwọn ilé-iséiṣẹ́ àti fún orílèorílẹ̀-èdè lápapòlápapọ̀. Kí a kúkú sosọ pé, láìsí iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀, kò lé sí ènìyàn nítorí pá oúnjeoúnjẹ ni òréọ̀rẹ́ àwòàwọ̀. ÀwonÀwọn ònàọ̀nà wo nì à nń gbà siséṣiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀? Ní ayé àtijóàtijọ́ àwonàwọn àgbèàgbẹ̀ aláròojealáròojẹ nìkan ni ó wà, sùgbónṣùgbọ́n láyé òde òní iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ ti gbounjegbounjẹ fégbéfẹ́gbẹ́ ó sì ti gbàwò bòbọ̀. Lónìí ati rí àgbèàgbẹ̀ aládà-nláńlá, alápapò se, àti béèbẹ́ẹ̀ béèbẹ́ẹ̀ lolọ
Tí a bá nń sosọ nípa òròọ̀rọ̀ agbèagbẹ̀, kí tilètilẹ̀ ni pàtàkì àti ìwúlò iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ilèilẹ̀ AláwòAláwọ̀-dúdú àti ní àgbáyé lápapòlápapọ̀? Lára àwonàwọn pàtàkì iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ ni pé, nípa iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ ni ati máa nńoúnjeoúnjẹ jade fún gbogbo ènìyàn àti fún àwonàwọn erankoẹranko pèlúpẹ̀lú. Yorúbà a máa pòwe pe: bí óunjeóunjẹ bá ti kúrò nínú ìséìṣẹ́, ìséìṣẹ́ bùsebùṣe. Láìsí óunjeóunjẹ yoo sòroṣòro fún ènìyàn lati máa gbé ní àlàáfíà, nítorí pé okun tinú la fi nń gbé tìta. IséIṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ ni nńoúnjeoúnjẹ wá; óunjeóunjẹ ní sì nń mú ìlera wá, ara-líle sì ni ogùn oròọrọ̀. Ó túnmòtúnmọ̀ sí pé, láìsí iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀jéjẹ́ orísun ìpèsè fún ohun àmúlò ilé-iséiṣẹ́ nláńlá àti kékeré, láìsí àwonàwọn ohun àmúlò wònyíwọ̀nyí kò le seṣe é seṣe fún ilé iséiṣẹ́ lati máa siséṣiṣẹ́.
Bí kò bá sí ilé iséiṣẹ́, kò ní sí iséiṣẹ́ fún àwonàwọn ènìyàn lati se. Èyí tí ó tún túmòtúmọ̀ sí pé, iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ jéjẹ́ ònàọ̀nà sí ìpèsè iséiṣẹ́ fún àwonàwọn ènìyàn. Nínú àbájádèe àwonàwọn aláyèwòaláyẹ̀wò nípa iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀, wónwọ́n sosọ pé, ó tó ìpín bi ogóòrinọgọ́ọ̀rin ènìyàn tí wónwọ́n n siseṣiṣẹ ni ònàọ̀nà kan tàsí òmíran nípa iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀. SùgbónṢùgbọ́n pèlúpẹ̀lú àwonàwọn ànfàní tí ó kóra jopòjọpọ̀ sínú isèiṣẹ̀ àgbèàgbẹ̀ yí, àwonàwọn ènìyàn sì kóòríra iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ síbèsíbẹ̀.
PèlúPẹ̀lú gbogbo àwonàwọn ànfàní ti o wa nínú iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ yí, kí ló wá dé tí àwonàwọn ènìyàn fí kóòríra iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ síbèsíbẹ̀? Lára àwonàwọn ìdí ti àwonàwọn ènìyàn fi ní ikóòrírà si iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ nipé, ó jéjẹ́ iséiṣẹ́ tí o nira láti se. Láì fi igbá bòbọ̀ kan nínú rárá, iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ jéjẹ́ iséiṣẹ́ tí ó nira, ìdí nìyí tí àwonàwọn ènìyàn fi nń sá fún iséiṣẹ́ yi nítorí pé kò sénisẹ́ni tí ó féfẹ́ siséṣiṣẹ́ tó nira rárá, a fi iséiṣẹ́ ìròrùnìrọ̀rùn nìkan, bí iséiṣẹ́ ófíìsì. ÀwonÀwọn ohun èlò tí wónwọ́n nń lò, bíi àdá àti okóọkọ́ tún nń ba àwonàwọn ènìyàn lérùlẹ́rù lati fi siséṣiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀.
SúgbònṢúgbọ̀n nígbà tí òlàjúọ̀làjú dé, ni àwonàwọn onímòonímọ̀ ìjinlèìjinlẹ̀ seṣe àgbékalèàgbékalẹ̀ àwonàwọn ohun èlò amáyéderùnamáyédẹrùn fún iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀. Èyí ló wá mú kí iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ wá wu òpòlopòọ̀pọ̀lọpọ̀ lati seṣẹ, nítorí pé kò wá sí àsekúàṣekú ni iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ nítorí ìrànlówòìrànlọ́wọ̀ kémíkàkẹ́míkà tí a fi nń pa oko àti àwonàwọn ohun èlò ìgbàlódè míràn bí èyí tí wónwọ́n fi nń kokokọko, èyí tí wónwọ́n fi nń kórè àti béèbẹ́ẹ̀ béèbẹ́ẹ̀ lolọ.
Ní àkótán, pèlúpẹ̀lú ìdàgbàkókè tí ó ti bá iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ ni àwùjoàwùjọ wa lónìí yìí, ó yeyẹeniẹni kòòkankọ̀ọ̀kan wa mú iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ yi lókùnkúndúnlọ́kùnkúndún-ùn nítorí nípa iséiṣẹ́ àgbèàgbẹ̀ ni óunjeóunjẹ fi lè pòpọ̀ yanturu ni àwùjoàwùjọ wa. Kìí seṣe béèbẹ́ẹ̀ nìkan sùgbónṣùgbọ́n ó tún jéjẹ́ ònáọ̀ná láti tán òsìòṣì àti ìséìṣẹ́ nípa pípèsè iséiṣẹ́ fún àwonàwọn tí kò rí iséiṣẹ́, yó sì tún mú ìdàgbàsókè ba oròọrọ̀ ajéajẹ́ wa ni orílèorílẹ̀-èdè wa, Nàíjíríà àti àgáyé lápapòlápapọ̀.
309

edits