Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Pẹ̀lẹ́"

62 bytes removed ,  13:53, 13 Oṣù Kẹ̀sán 2017
k
replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents
k (Poarps ṣeyípòdà ojúewé PelePẹ̀lẹ́)
k (replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents)
 
[[Pele]]
 
==PèléPẹ̀lẹ́ ==
 
Mo kí ìyáálé ilé kan pèlúpẹ̀lú òwòọ̀wọ̀ níjósíníjọ́sí,
 
Mo ní ‘E‘Ẹ pèlépẹ̀lẹ́, mà~’
 
Ó bá bínú, ó ní, ‘Mo jégbéjẹ́gbẹ́ e kókọ́ bùòdábùọ̀dá,
 
Tó fi ń seṣe mí ní. “E“Ẹ pèlépẹ̀lẹ́ mà.”
 
Ó seṣe mí ní kàyééfi mo bèbèbẹ̀bẹ̀ gán-ín.
 
Mo ní, ‘E‘Ẹ jòwójọ̀wọ́, e má mà bínú,
 
Tinútinú ni mo fi kí i yín kú akitiyan.’
 
Èyí wá mú mi rántí òròọ̀rọ̀ àwonàwọn àgbà, ...
 
[[Irahun aja kan]]
==Ìráhùn Àjá Kan ==
 
Ìgbà tí mo kókókọ́kọ́ fojú bale ayé,
 
Mo gbà, e èẹ̀ pónpọ́n mi lójú kankan.
 
ÈẸ̀ ń kékẹ́ mi, èẹ̀ ń gègẹ̀ mí.
 
E èẹ̀sàìfúnmiṣàìfúnmi lóúnjelóúnjẹ.
 
Àgàgà tétẹ́ e tún rámì akoakọ nísàlènísàlẹ̀,
 
Bí i ká jèkojẹ̀kọ ìdájí ni.
 
NíjóNíjọ́ eegun eranẹran lásán,
 
NíjóNíjọ́ apeapẹ híha jejẹ. ...
 
==Agbéraga, LòLọ̀ óọ́ SeṢe WòWọ̀ ==
 
A ti rénirẹ́ni tó gungi dé téńté tí ò jábójábọ́.
 
A tí réèyàn tó mòòkùn òsèọ̀sẹ̀ tí ò sì rì.
 
A ti rénirẹ́nijegbajẹgba aáyán láìpòkóló.
 
A ti réèyàn tó gbókùnrùngbọ́kùnrùn mì láìbì.
 
A ti ródó ìrókò, a ti ródó ideidẹ.
 
Àyàfi ká tòkè múlé momọ wálèwálẹ̀. ...
 
==ÒnàỌ̀nà OpéỌpẹ́ PòPọ̀ ==
 
ÒròỌ̀rọ̀ ogbónọgbọ́n pòpọ̀ lénulẹ́nu Yorùbá.
 
OmoỌmọ Oòduà ló ni ká-sòròsọ̀rọ̀-ìjìnlèìjìnlẹ̀.
 
WónWọ́n ti pàsamòpàṣamọ̀ àìmonúàìmọnú-ún-rò omoọmọ adáríhurun
 
GégéGẹ́gẹ́ bí okùnfà àìmopéàìmọpẹ́-éẹ́-dú.
 
Béèyàn ò sì wáá momọ inú ún rò,
 
seṣe pé torí èẹ̀ ni ò jéjẹ́ ó mopéémọpẹ́ẹ́ dú,
 
SebíṢebí ó lójú ti fi ń ríran. ...
 
==Olúgbóyèga Àlàbá ==
A bí ÒjògbónỌ̀jọ̀gbọ́n Olúgbóyèga Àlàbá ní ìlú Ìgàngàn ní ìwònìwọ̀n àádótaàádọ́ta odúnọdún síwájú àkókò yìí.
Ó lolọ sí ilé-èkóẹ̀kọ́ alákòóbèrèalákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ti ÌjoÌjọ Elétò àti ilé-èkóẹ̀kọ́ modámọdá ti ÌjoÌjọ yìí kan náà ní ìlú Ìgàngàn. Ó lolọ sí ilé-èkóẹ̀kọ́ OlùkóniOlùkọ́ni Leo MímóMímọ́ ti ÌjoÌjọ Àgùdà ní ìlú AbéòkútaAbẹ́òkúta. Ó tún lolọ sí Yunifásítì ti Èkó ní AkokàAkọkà....
 
==Jìbìtì DògáDọ̀gá ÌsekúseÌṣekúṣe ==
 
‘Eni‘Ẹni a bá ní a ó jojọ
 
Jíjù là á jù ú!’
 
Jìbìtì jojọ ÌsekúseÌṣekúṣe
 
SéṢé níjóníjọ́ìsekúseìṣekúṣe ń bòbọ̀ wálé ayé,
 
ÌjoÌjọ Jìbìtì kúkú ni.
 
EniẸni ńlá ni, kì í nìkan rìn.
 
Nígbà ÌsekúseÌṣekúṣe dáyé tán,
 
Ó gbé e lé Jìbìtì lówólọ́wọ́. ...
 
 
==Iwe ti a yewo==
 
[[OlátúnjíỌlátúnjí ÒpádòtunỌ̀pádọ̀tun (2005); ÀwonÀwọn Akéwì SàsàròṢàṣàrò University Press PLC. ISBN 978-030-741-9, oju-iwe 20-35.]]
 
[[Olatunji Opadotun]]
309

edits