Wikipedia:Àwọn Ìṣẹ̀lẹ̀ Bíi Ọjọ́ Òní/Ọjọ́ 22 Oṣù Kẹ̀sán

Ọjọ́ 22 Oṣù Kẹ̀sán: Ọjọ́ ÌlómìniraBùlgáríà (1908) àti Málì (1960)

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí lóòní...

Àwọn aláìsí lóòní...

Ọjọ́ míràn: 20 · 21 · 22 · 23 · 24 | ìyókù...