Kryptọ̀nù?

Krypton
36Kr
Ar

Kr

Xe
brominekryptonrubidium
Ìhànsójú
colorless gas with whitish emission


Spectral lines of Krypton
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà krypton, Kr, 36
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti noble gases
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 184, p
Ìwúwo átọ́mù 83.798
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ar] 3d10 4s2 4p6
2, 8, 18, 8
Physical properties
Phase gas
Density (0 °C, 101.325 kPa)
3.749 g/L
Melting point 115.79 K, -157.36 °C, -251.25 °F
Boiling point 119.93 K, -153.22 °C, -244.12 °F
Triple point 115.775 K (-157°C), 73.2 kPa
Critical point 209.41 K, 5.50 MPa
Heat of fusion 1.64 kJ·mol−1
Heat of vaporization 9.08 kJ·mol−1
Molar heat capacity 20.786 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 59 65 74 120    
Atomic properties
Oxidation states 2
Electronegativity 3.00 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 1350.8 kJ·mol−1
2nd: 2350.4 kJ·mol−1
3rd: 3565 kJ·mol−1
Covalent radius 116±4 pm
Van der Waals radius 202 pm
Miscellanea
Crystal structure cubic face-centered
Krypton has a cubic face-centered crystal structure
Magnetic ordering diamagnetic[1]
Thermal conductivity 9.43x10-3  W·m−1·K−1
Speed of sound (gas, 23 °C) 220, (liquid) 1120 m·s−1
CAS registry number 7439-90-9
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù krypton
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
78Kr 0.35% 78Kr is stable with 42 neutrons
79Kr syn 35.04 h ε - 79Br
β+ 0.604 79Br
γ 0.26, 0.39, 0.60 -
80Kr 2.25% 80Kr is stable with 44 neutrons
81Kr trace 2.29×105 y ε - 81Br
γ 0.281 -
82Kr 11.6% 82Kr is stable with 46 neutrons
83Kr 11.5% 83Kr is stable with 47 neutrons
84Kr 57% 84Kr is stable with 48 neutrons
85Kr syn 10.756 y β 0.687 85Rb
86Kr 17.3% 86Kr is stable with 50 neutrons
· r

ItokasiÀtúnṣe

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.